โรงเรียนวัดกรอกยายชา (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 5 4 5 4 2 89
ร้อยละ 4.59 % 3.67 % 4.59 % 3.67 % 1.83 % 81.65 %
ระดับประถมศึกษา
413
จำนวน(คน) 8 5 8 4 4 384
ร้อยละ 1.94 % 1.21 % 1.94 % 0.97 % 0.97 % 92.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 522 คน
จำนวน(คน) 13 9 13 8 6 473
ร้อยละ 2.49 % 1.72 % 2.49 % 1.53 % 1.15 % 90.61 %

522 : 13 , 9 , 13 , 8 , 6 , 473...2.49 , 1.72 , 2.49 , 1.53 , 1.15 , 90.61 = 49 : 9.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 522 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 9.39%

Powered By www.thaieducation.net