โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 2 5 8 1 1 46
ร้อยละ 3.17 % 7.94 % 12.70 % 1.59 % 1.59 % 73.02 %
ระดับประถมศึกษา
361
จำนวน(คน) 30 12 59 1 1 258
ร้อยละ 8.31 % 3.32 % 16.34 % 0.28 % 0.28 % 71.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 424 คน
จำนวน(คน) 32 17 67 2 2 304
ร้อยละ 7.55 % 4.01 % 15.80 % 0.47 % 0.47 % 71.70 %

424 : 32 , 17 , 67 , 2 , 2 , 304...7.55 , 4.01 , 15.80 , 0.47 , 0.47 , 71.70 = 120 : 28.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 424 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30%

Powered By www.thaieducation.net