โรงเรียนวัดเนินพระ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
191
จำนวน(คน) 15 18 41 0 0 117
ร้อยละ 7.85 % 9.42 % 21.47 % 0.00 % 0.00 % 61.26 %
ระดับประถมศึกษา
716
จำนวน(คน) 32 19 98 0 0 567
ร้อยละ 4.47 % 2.65 % 13.69 % 0.00 % 0.00 % 79.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 907 คน
จำนวน(คน) 47 37 139 0 0 684
ร้อยละ 5.18 % 4.08 % 15.33 % 0.00 % 0.00 % 75.41 %

907 : 47 , 37 , 139 , 0 , 0 , 684...5.18 , 4.08 , 15.33 , 0.00 , 0.00 , 75.41 = 223 : 24.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 907 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 223 คน คิดเป็นร้อยละ 24.59%

Powered By www.thaieducation.net