โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 2 4 2 2 16
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 13.33 % 6.67 % 6.67 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
347
จำนวน(คน) 22 15 49 7 7 247
ร้อยละ 6.34 % 4.32 % 14.12 % 2.02 % 2.02 % 71.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
135
จำนวน(คน) 10 4 22 3 4 92
ร้อยละ 7.41 % 2.96 % 16.30 % 2.22 % 2.96 % 68.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 512 คน
จำนวน(คน) 36 21 75 12 13 355
ร้อยละ 7.03 % 4.10 % 14.65 % 2.34 % 2.54 % 69.34 %

377 : 26 , 17 , 53 , 9 , 9 , 263...6.90 , 4.51 , 14.06 , 2.39 , 2.39 , 69.76 = 114 : 30.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 512 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 157 คน คิดเป็นร้อยละ 30.66%

Powered By www.thaieducation.net