โรงเรียนวัดน้ำคอก (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 8 7 4 1 0 58
ร้อยละ 10.26 % 8.97 % 5.13 % 1.28 % 0.00 % 74.36 %
ระดับประถมศึกษา
277
จำนวน(คน) 12 13 29 3 1 219
ร้อยละ 4.33 % 4.69 % 10.47 % 1.08 % 0.36 % 79.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 355 คน
จำนวน(คน) 20 20 33 4 1 277
ร้อยละ 5.63 % 5.63 % 9.30 % 1.13 % 0.28 % 78.03 %

355 : 20 , 20 , 33 , 4 , 1 , 277...5.63 , 5.63 , 9.30 , 1.13 , 0.28 , 78.03 = 78 : 21.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 355 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 21.97%

Powered By www.thaieducation.net