โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 1 0 1 0 31
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 3 3 3 1 1 97
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 2.78 % 0.93 % 0.93 % 89.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 5 4 3 2 1 128
ร้อยละ 3.50 % 2.80 % 2.10 % 1.40 % 0.70 % 89.51 %

143 : 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 128...3.50 , 2.80 , 2.10 , 1.40 , 0.70 , 89.51 = 15 : 10.49
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.49%

Powered By www.thaieducation.net