โรงเรียนบ้านชะวึก (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 5 2 2 0 14
ร้อยละ 17.86 % 17.86 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 29 9 4 5 0 55
ร้อยละ 28.43 % 8.82 % 3.92 % 4.90 % 0.00 % 53.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 34 14 6 7 0 69
ร้อยละ 26.15 % 10.77 % 4.62 % 5.38 % 0.00 % 53.08 %

130 : 34 , 14 , 6 , 7 , 0 , 69...26.15 , 10.77 , 4.62 , 5.38 , 0.00 , 53.08 = 61 : 46.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 46.92%

Powered By www.thaieducation.net