โรงเรียนอนุบาลระยอง (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
654
จำนวน(คน) 16 22 69 38 54 455
ร้อยละ 2.45 % 3.36 % 10.55 % 5.81 % 8.26 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
2627
จำนวน(คน) 143 26 499 169 261 1529
ร้อยละ 5.44 % 0.99 % 19.00 % 6.43 % 9.94 % 58.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3281 คน
จำนวน(คน) 159 48 568 207 315 1984
ร้อยละ 4.85 % 1.46 % 17.31 % 6.31 % 9.60 % 60.47 %

3281 : 159 , 48 , 568 , 207 , 315 , 1984...4.85 , 1.46 , 17.31 , 6.31 , 9.60 , 60.47 = 1297 : 39.53
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3281 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1297 คน คิดเป็นร้อยละ 39.53%

Powered By www.thaieducation.net