โรงเรียนอนุบาลระยอง (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
654
จำนวน(คน) 16 22 69 38 54 455
ร้อยละ 2.45 % 3.36 % 10.55 % 5.81 % 8.26 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
2631
จำนวน(คน) 143 26 499 169 261 1533
ร้อยละ 5.44 % 0.99 % 18.97 % 6.42 % 9.92 % 58.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3285 คน
จำนวน(คน) 159 48 568 207 315 1988
ร้อยละ 4.84 % 1.46 % 17.29 % 6.30 % 9.59 % 60.52 %

3285 : 159 , 48 , 568 , 207 , 315 , 1988...4.84 , 1.46 , 17.29 , 6.30 , 9.59 , 60.52 = 1297 : 39.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3285 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1297 คน คิดเป็นร้อยละ 39.48%

Powered By www.thaieducation.net