โรงเรียนชุมชนวัดทับมา (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
508
จำนวน(คน) 41 15 25 21 12 394
ร้อยละ 8.07 % 2.95 % 4.92 % 4.13 % 2.36 % 77.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
324
จำนวน(คน) 24 9 48 33 15 195
ร้อยละ 7.41 % 2.78 % 14.81 % 10.19 % 4.63 % 60.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 832 คน
จำนวน(คน) 65 24 73 54 27 589
ร้อยละ 7.81 % 2.88 % 8.77 % 6.49 % 3.25 % 70.79 %

508 : 41 , 15 , 25 , 21 , 12 , 394...8.07 , 2.95 , 4.92 , 4.13 , 2.36 , 77.56 = 114 : 22.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 832 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 243 คน คิดเป็นร้อยละ 29.21%

Powered By www.thaieducation.net