โรงเรียนบ้านเนินเสาธง (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 31
ร้อยละ 8.11 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 4 4 23 0 0 85
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 19.83 % 0.00 % 0.00 % 73.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 7 4 26 0 0 116
ร้อยละ 4.58 % 2.61 % 16.99 % 0.00 % 0.00 % 75.82 %

153 : 7 , 4 , 26 , 0 , 0 , 116...4.58 , 2.61 , 16.99 , 0.00 , 0.00 , 75.82 = 37 : 24.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.18%

Powered By www.thaieducation.net