โรงเรียนวัดปลวกเกตุ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 2 3 2 1 0 55
ร้อยละ 3.17 % 4.76 % 3.17 % 1.59 % 0.00 % 87.30 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 5 4 9 1 2 93
ร้อยละ 4.39 % 3.51 % 7.89 % 0.88 % 1.75 % 81.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 7 7 11 2 2 148
ร้อยละ 3.95 % 3.95 % 6.21 % 1.13 % 1.13 % 83.62 %

177 : 7 , 7 , 11 , 2 , 2 , 148...3.95 , 3.95 , 6.21 , 1.13 , 1.13 , 83.62 = 29 : 16.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.38%

Powered By www.thaieducation.net