โรงเรียนวัดเกาะกลอย (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 6 3 2 2 0 15
ร้อยละ 21.43 % 10.71 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 53.57 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 4 4 16 3 0 147
ร้อยละ 2.30 % 2.30 % 9.20 % 1.72 % 0.00 % 84.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 10 7 18 5 0 162
ร้อยละ 4.95 % 3.47 % 8.91 % 2.48 % 0.00 % 80.20 %

202 : 10 , 7 , 18 , 5 , 0 , 162...4.95 , 3.47 , 8.91 , 2.48 , 0.00 , 80.20 = 40 : 19.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80%

Powered By www.thaieducation.net