โรงเรียนบ้านหนองจอก (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 0 0 4 4 0 60
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
285
จำนวน(คน) 9 7 12 3 3 251
ร้อยละ 3.16 % 2.46 % 4.21 % 1.05 % 1.05 % 88.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 353 คน
จำนวน(คน) 9 7 16 7 3 311
ร้อยละ 2.55 % 1.98 % 4.53 % 1.98 % 0.85 % 88.10 %

353 : 9 , 7 , 16 , 7 , 3 , 311...2.55 , 1.98 , 4.53 , 1.98 , 0.85 , 88.10 = 42 : 11.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 353 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90%

Powered By www.thaieducation.net