โรงเรียนวัดบ้านดอน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 1 2 1 2 0 43
ร้อยละ 2.04 % 4.08 % 2.04 % 4.08 % 0.00 % 87.76 %
ระดับประถมศึกษา
587
จำนวน(คน) 3 8 6 8 0 562
ร้อยละ 0.51 % 1.36 % 1.02 % 1.36 % 0.00 % 95.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 636 คน
จำนวน(คน) 4 10 7 10 0 605
ร้อยละ 0.63 % 1.57 % 1.10 % 1.57 % 0.00 % 95.13 %

636 : 4 , 10 , 7 , 10 , 0 , 605...0.63 , 1.57 , 1.10 , 1.57 , 0.00 , 95.13 = 31 : 4.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 636 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 4.87%

Powered By www.thaieducation.net