โรงเรียนวัดท่าเรือ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 3 5 3 1 0 59
ร้อยละ 4.23 % 7.04 % 4.23 % 1.41 % 0.00 % 83.10 %
ระดับประถมศึกษา
380
จำนวน(คน) 13 9 45 0 0 313
ร้อยละ 3.42 % 2.37 % 11.84 % 0.00 % 0.00 % 82.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
208
จำนวน(คน) 16 3 35 0 0 154
ร้อยละ 7.69 % 1.44 % 16.83 % 0.00 % 0.00 % 74.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 659 คน
จำนวน(คน) 32 17 83 1 0 526
ร้อยละ 4.86 % 2.58 % 12.59 % 0.15 % 0.00 % 79.82 %

451 : 16 , 14 , 48 , 1 , 0 , 372...3.55 , 3.10 , 10.64 , 0.22 , 0.00 , 82.48 = 79 : 17.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 659 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 20.18%

Powered By www.thaieducation.net