โรงเรียนวัดท่าเรือ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 6 3 0 1 1 57
ร้อยละ 8.82 % 4.41 % 0.00 % 1.47 % 1.47 % 83.82 %
ระดับประถมศึกษา
379
จำนวน(คน) 7 7 17 0 1 347
ร้อยละ 1.85 % 1.85 % 4.49 % 0.00 % 0.26 % 91.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
217
จำนวน(คน) 8 1 13 1 0 194
ร้อยละ 3.69 % 0.46 % 5.99 % 0.46 % 0.00 % 89.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 664 คน
จำนวน(คน) 21 11 30 2 2 598
ร้อยละ 3.16 % 1.66 % 4.52 % 0.30 % 0.30 % 90.06 %

447 : 13 , 10 , 17 , 1 , 2 , 404...2.91 , 2.24 , 3.80 , 0.22 , 0.45 , 90.38 = 43 : 9.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 664 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 9.94%

Powered By www.thaieducation.net