โรงเรียนบ้านไร่จันดี (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 14 16 4 10 1 33
ร้อยละ 17.95 % 20.51 % 5.13 % 12.82 % 1.28 % 42.31 %
ระดับประถมศึกษา
238
จำนวน(คน) 34 19 32 12 11 130
ร้อยละ 14.29 % 7.98 % 13.45 % 5.04 % 4.62 % 54.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 316 คน
จำนวน(คน) 48 35 36 22 12 163
ร้อยละ 15.19 % 11.08 % 11.39 % 6.96 % 3.80 % 51.58 %

316 : 48 , 35 , 36 , 22 , 12 , 163...15.19 , 11.08 , 11.39 , 6.96 , 3.80 , 51.58 = 153 : 48.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 316 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 48.42%

Powered By www.thaieducation.net