โรงเรียนวัดแกลงบน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 0 0 2 2 2 80
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.33 % 2.33 % 2.33 % 93.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 55
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.39 % 0.00 % 3.39 % 93.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 0 2 4 2 4 166
ร้อยละ 0.00 % 1.12 % 2.25 % 1.12 % 2.25 % 93.26 %

119 : 0 , 2 , 2 , 2 , 2 , 111...0.00 , 1.68 , 1.68 , 1.68 , 1.68 , 93.28 = 8 : 6.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.74%

Powered By www.thaieducation.net