โรงเรียนวัดสิงห์ (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 0 3 2 0 0 74
ร้อยละ 0.00 % 3.80 % 2.53 % 0.00 % 0.00 % 93.67 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 3 1 7 0 0 117
ร้อยละ 2.34 % 0.78 % 5.47 % 0.00 % 0.00 % 91.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 3 4 9 0 0 191
ร้อยละ 1.45 % 1.93 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 92.27 %

207 : 3 , 4 , 9 , 0 , 0 , 191...1.45 , 1.93 , 4.35 , 0.00 , 0.00 , 92.27 = 16 : 7.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.73%

Powered By www.thaieducation.net