โรงเรียนวัดสิงห์ (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 11 13 1 0 0 58
ร้อยละ 13.25 % 15.66 % 1.20 % 0.00 % 0.00 % 69.88 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 4 7 8 0 0 112
ร้อยละ 3.05 % 5.34 % 6.11 % 0.00 % 0.00 % 85.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
214 คน
จำนวน(คน) 15 20 9 0 0 170
ร้อยละ 7.01 % 9.35 % 4.21 % 0.00 % 0.00 % 79.44 %

214 : 15 , 20 , 9 , 0 , 0 , 170...7.01 , 9.35 , 4.21 , 0.00 , 0.00 , 79.44 = 44 : 20.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.56%

Powered By www.thaieducation.net