โรงเรียนบ้านยางโทน (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 2 4 5 0 0 44
ร้อยละ 3.64 % 7.27 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 0 3 5 0 0 63
ร้อยละ 0.00 % 4.23 % 7.04 % 0.00 % 0.00 % 88.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 2 7 10 0 0 128
ร้อยละ 1.36 % 4.76 % 6.80 % 0.00 % 0.00 % 87.07 %

76 : 2 , 4 , 5 , 0 , 0 , 65...2.63 , 5.26 , 6.58 , 0.00 , 0.00 , 85.53 = 11 : 14.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.93%

Powered By www.thaieducation.net