โรงเรียนบ้านยางโทน (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 0 5 2 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 9.09 % 3.64 % 0.00 % 0.00 % 87.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 1 5 3 0 0 59
ร้อยละ 1.47 % 7.35 % 4.41 % 0.00 % 0.00 % 86.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 1 11 5 0 0 126
ร้อยละ 0.70 % 7.69 % 3.50 % 0.00 % 0.00 % 88.11 %

75 : 0 , 6 , 2 , 0 , 0 , 67...0.00 , 8.00 , 2.67 , 0.00 , 0.00 , 89.33 = 8 : 10.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.89%

Powered By www.thaieducation.net