โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 3
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
17
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 10
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 29.41 % 0.00 % 0.00 % 58.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 22 คน
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 13
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 27.27 % 0.00 % 0.00 % 59.09 %

22 : 2 , 1 , 6 , 0 , 0 , 13...9.09 , 4.55 , 27.27 , 0.00 , 0.00 , 59.09 = 9 : 40.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 22 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91%

Powered By www.thaieducation.net