โรงเรียนบ้านดงดินแดง (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 15
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 9.09 % 4.55 % 4.55 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 14 20 11 6 4 24
ร้อยละ 17.72 % 25.32 % 13.92 % 7.59 % 5.06 % 30.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 22 8 4 4 5 28
ร้อยละ 30.99 % 11.27 % 5.63 % 5.63 % 7.04 % 39.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 38 29 17 11 10 67
ร้อยละ 22.09 % 16.86 % 9.88 % 6.40 % 5.81 % 38.95 %

101 : 16 , 21 , 13 , 7 , 5 , 39...15.84 , 20.79 , 12.87 , 6.93 , 4.95 , 38.61 = 62 : 61.39
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 61.05%

Powered By www.thaieducation.net