โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 3 5 3 0 11
ร้อยละ 12.00 % 12.00 % 20.00 % 12.00 % 0.00 % 44.00 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 15 11 18 11 0 62
ร้อยละ 12.82 % 9.40 % 15.38 % 9.40 % 0.00 % 52.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
101
จำนวน(คน) 8 6 20 2 0 65
ร้อยละ 7.92 % 5.94 % 19.80 % 1.98 % 0.00 % 64.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 243 คน
จำนวน(คน) 26 20 43 16 0 138
ร้อยละ 10.70 % 8.23 % 17.70 % 6.58 % 0.00 % 56.79 %

142 : 18 , 14 , 23 , 14 , 0 , 73...12.68 , 9.86 , 16.20 , 9.86 , 0.00 , 51.41 = 69 : 48.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 43.21%

Powered By www.thaieducation.net