โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 0 2 2 0 18
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 8.00 % 8.00 % 0.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 116
ร้อยละ 1.63 % 0.00 % 4.07 % 0.00 % 0.00 % 94.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 75
ร้อยละ 3.49 % 0.00 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 87.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 8 0 15 2 0 209
ร้อยละ 3.42 % 0.00 % 6.41 % 0.85 % 0.00 % 89.32 %

148 : 5 , 0 , 7 , 2 , 0 , 134...3.38 , 0.00 , 4.73 , 1.35 , 0.00 , 90.54 = 14 : 9.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.68%

Powered By www.thaieducation.net