โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 8 2 5 8 5 24
ร้อยละ 15.38 % 3.85 % 9.62 % 15.38 % 9.62 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
262
จำนวน(คน) 7 0 44 7 44 160
ร้อยละ 2.67 % 0.00 % 16.79 % 2.67 % 16.79 % 61.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
127
จำนวน(คน) 21 0 28 21 28 29
ร้อยละ 16.54 % 0.00 % 22.05 % 16.54 % 22.05 % 22.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 441 คน
จำนวน(คน) 36 2 77 36 77 213
ร้อยละ 8.16 % 0.45 % 17.46 % 8.16 % 17.46 % 48.30 %

314 : 15 , 2 , 49 , 15 , 49 , 184...4.78 , 0.64 , 15.61 , 4.78 , 15.61 , 58.60 = 130 : 41.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 441 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 228 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70%

Powered By www.thaieducation.net