โรงเรียนบ้านวังทอง (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 16 9 7 7 2 31
ร้อยละ 22.22 % 12.50 % 9.72 % 9.72 % 2.78 % 43.06 %
ระดับประถมศึกษา
246
จำนวน(คน) 28 20 40 14 9 135
ร้อยละ 11.38 % 8.13 % 16.26 % 5.69 % 3.66 % 54.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
120
จำนวน(คน) 11 8 27 4 9 61
ร้อยละ 9.17 % 6.67 % 22.50 % 3.33 % 7.50 % 50.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 438 คน
จำนวน(คน) 55 37 74 25 20 227
ร้อยละ 12.56 % 8.45 % 16.89 % 5.71 % 4.57 % 51.83 %

318 : 44 , 29 , 47 , 21 , 11 , 166...13.84 , 9.12 , 14.78 , 6.60 , 3.46 , 52.20 = 152 : 47.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 438 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 211 คน คิดเป็นร้อยละ 48.17%

Powered By www.thaieducation.net