โรงเรียนบ้านเขารวก (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 7 2 12 0 0 55
ร้อยละ 9.21 % 2.63 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 72.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 7 3 18 0 0 93
ร้อยละ 5.79 % 2.48 % 14.88 % 0.00 % 0.00 % 76.86 %

94 : 7 , 3 , 15 , 0 , 0 , 69...7.45 , 3.19 , 15.96 , 0.00 , 0.00 , 73.40 = 25 : 26.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.14%

Powered By www.thaieducation.net