โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 83
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.19 % 0.00 % 0.00 % 98.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 47
ร้อยละ 4.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 158
ร้อยละ 1.24 % 0.00 % 0.62 % 0.00 % 0.00 % 98.14 %

112 : 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 111...0.00 , 0.00 , 0.89 , 0.00 , 0.00 , 99.11 = 1 : 0.89
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.86%

Powered By www.thaieducation.net