โรงเรียนบ้านเหวตาบัว (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 98.11 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 0 2 3 3 0 144
ร้อยละ 0.00 % 1.32 % 1.97 % 1.97 % 0.00 % 94.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 0 4 2 0 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.78 % 3.39 % 0.00 % 89.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 264 คน
จำนวน(คน) 0 2 8 5 0 249
ร้อยละ 0.00 % 0.76 % 3.03 % 1.89 % 0.00 % 94.32 %

205 : 0 , 2 , 4 , 3 , 0 , 196...0.00 , 0.98 , 1.95 , 1.46 , 0.00 , 95.61 = 9 : 4.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.68%

Powered By www.thaieducation.net