โรงเรียนบ้านเหวตาบัว (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 96.23 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 148
ร้อยละ 0.00 % 1.31 % 1.96 % 0.00 % 0.00 % 96.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 60
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 269 คน
จำนวน(คน) 0 2 8 0 0 259
ร้อยละ 0.00 % 0.74 % 2.97 % 0.00 % 0.00 % 96.28 %

206 : 0 , 2 , 5 , 0 , 0 , 199...0.00 , 0.97 , 2.43 , 0.00 , 0.00 , 96.60 = 7 : 3.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 269 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.72%

Powered By www.thaieducation.net