โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 3 2 3 0 41
ร้อยละ 5.77 % 5.77 % 3.85 % 5.77 % 0.00 % 78.85 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 9 6 1 3 0 147
ร้อยละ 5.42 % 3.61 % 0.60 % 1.81 % 0.00 % 88.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 4 8 3 10 2 36
ร้อยละ 6.35 % 12.70 % 4.76 % 15.87 % 3.17 % 57.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 281 คน
จำนวน(คน) 16 17 6 16 2 224
ร้อยละ 5.69 % 6.05 % 2.14 % 5.69 % 0.71 % 79.72 %

218 : 12 , 9 , 3 , 6 , 0 , 188...5.50 , 4.13 , 1.38 , 2.75 , 0.00 , 86.24 = 30 : 13.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 281 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.28%

Powered By www.thaieducation.net