โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 4 2 3 0 40
ร้อยละ 5.77 % 7.69 % 3.85 % 5.77 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 10 6 1 4 0 145
ร้อยละ 6.02 % 3.61 % 0.60 % 2.41 % 0.00 % 87.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 5 8 3 10 2 35
ร้อยละ 7.94 % 12.70 % 4.76 % 15.87 % 3.17 % 55.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 281 คน
จำนวน(คน) 18 18 6 17 2 220
ร้อยละ 6.41 % 6.41 % 2.14 % 6.05 % 0.71 % 78.29 %

218 : 13 , 10 , 3 , 7 , 0 , 185...5.96 , 4.59 , 1.38 , 3.21 , 0.00 , 84.86 = 33 : 15.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 281 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71%

Powered By www.thaieducation.net