โรงเรียนบ้านห้วยสาราม (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 3 2 1 1 0 7
ร้อยละ 21.43 % 14.29 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 3 3 7 0 0 31
ร้อยละ 6.82 % 6.82 % 15.91 % 0.00 % 0.00 % 70.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 6 5 8 1 0 38
ร้อยละ 10.34 % 8.62 % 13.79 % 1.72 % 0.00 % 65.52 %

58 : 6 , 5 , 8 , 1 , 0 , 38...10.34 , 8.62 , 13.79 , 1.72 , 0.00 , 65.52 = 20 : 34.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48%

Powered By www.thaieducation.net