โรงเรียนบ้านสระเพลง (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 42
ร้อยละ 9.80 % 0.00 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 7 9 16 0 0 110
ร้อยละ 4.93 % 6.34 % 11.27 % 0.00 % 0.00 % 77.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 9 0 8 0 0 35
ร้อยละ 17.31 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 67.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 21 9 28 0 0 187
ร้อยละ 8.57 % 3.67 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 76.33 %

193 : 12 , 9 , 20 , 0 , 0 , 152...6.22 , 4.66 , 10.36 , 0.00 , 0.00 , 78.76 = 41 : 21.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 23.67%

Powered By www.thaieducation.net