โรงเรียนบ้านสระเพลง (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 46
ร้อยละ 3.92 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 90.20 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 2 3 9 0 0 125
ร้อยละ 1.44 % 2.16 % 6.47 % 0.00 % 0.00 % 89.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 0 2 10 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 3.64 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 78.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 4 5 22 0 0 214
ร้อยละ 1.63 % 2.04 % 8.98 % 0.00 % 0.00 % 87.35 %

190 : 4 , 3 , 12 , 0 , 0 , 171...2.11 , 1.58 , 6.32 , 0.00 , 0.00 , 90.00 = 19 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 12.65%

Powered By www.thaieducation.net