โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.17 % 2.08 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 5 0 12 8 4 128
ร้อยละ 3.18 % 0.00 % 7.64 % 5.10 % 2.55 % 81.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 4 1 6 2 4 26
ร้อยละ 9.30 % 2.33 % 13.95 % 4.65 % 9.30 % 60.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 9 1 20 11 8 199
ร้อยละ 3.63 % 0.40 % 8.06 % 4.44 % 3.23 % 80.24 %

205 : 5 , 0 , 14 , 9 , 4 , 173...2.44 , 0.00 , 6.83 , 4.39 , 1.95 , 84.39 = 32 : 15.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.76%

Powered By www.thaieducation.net