โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 4 3 2 4 30
ร้อยละ 2.27 % 9.09 % 6.82 % 4.55 % 9.09 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 23 0 22 15 4 93
ร้อยละ 14.65 % 0.00 % 14.01 % 9.55 % 2.55 % 59.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 4 0 4 1 1 35
ร้อยละ 8.89 % 0.00 % 8.89 % 2.22 % 2.22 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 28 4 29 18 9 158
ร้อยละ 11.38 % 1.63 % 11.79 % 7.32 % 3.66 % 64.23 %

201 : 24 , 4 , 25 , 17 , 8 , 123...11.94 , 1.99 , 12.44 , 8.46 , 3.98 , 61.19 = 78 : 38.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 35.77%

Powered By www.thaieducation.net