โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.12 % 0.00 % 0.00 % 93.88 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 0 0 13 0 0 129
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.15 % 0.00 % 0.00 % 90.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 62
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.62 % 0.00 % 0.00 % 95.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 0 0 19 0 0 237
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.42 % 0.00 % 0.00 % 92.58 %

191 : 0 , 0 , 16 , 0 , 0 , 175...0.00 , 0.00 , 8.38 , 0.00 , 0.00 , 91.62 = 16 : 8.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.42%

Powered By www.thaieducation.net