โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 5 0 1 0 4 39
ร้อยละ 10.20 % 0.00 % 2.04 % 0.00 % 8.16 % 79.59 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 6 0 13 0 13 107
ร้อยละ 4.32 % 0.00 % 9.35 % 0.00 % 9.35 % 76.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 3 0 4 0 6 54
ร้อยละ 4.48 % 0.00 % 5.97 % 0.00 % 8.96 % 80.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 14 0 18 0 23 200
ร้อยละ 5.49 % 0.00 % 7.06 % 0.00 % 9.02 % 78.43 %

188 : 11 , 0 , 14 , 0 , 17 , 146...5.85 , 0.00 , 7.45 , 0.00 , 9.04 , 77.66 = 42 : 22.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 21.57%

Powered By www.thaieducation.net