โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 47
ร้อยละ 5.56 % 1.85 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 87.04 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 4 3 10 4 0 142
ร้อยละ 2.45 % 1.84 % 6.13 % 2.45 % 0.00 % 87.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 7 4 13 4 0 189
ร้อยละ 3.23 % 1.84 % 5.99 % 1.84 % 0.00 % 87.10 %

217 : 7 , 4 , 13 , 4 , 0 , 189...3.23 , 1.84 , 5.99 , 1.84 , 0.00 , 87.10 = 28 : 12.90
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90%

Powered By www.thaieducation.net