โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 2 6 0 0 16
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 59.26 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 11 6 9 0 0 44
ร้อยละ 15.71 % 8.57 % 12.86 % 0.00 % 0.00 % 62.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 7 0 6 0 0 24
ร้อยละ 18.92 % 0.00 % 16.22 % 0.00 % 0.00 % 64.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 21 8 21 0 0 84
ร้อยละ 15.67 % 5.97 % 15.67 % 0.00 % 0.00 % 62.69 %

97 : 14 , 8 , 15 , 0 , 0 , 60...14.43 , 8.25 , 15.46 , 0.00 , 0.00 , 61.86 = 37 : 38.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.31%

Powered By www.thaieducation.net