โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 9 5 25 4 0 92
ร้อยละ 6.67 % 3.70 % 18.52 % 2.96 % 0.00 % 68.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 9 5 29 4 0 109
ร้อยละ 5.77 % 3.21 % 18.59 % 2.56 % 0.00 % 69.87 %

156 : 9 , 5 , 29 , 4 , 0 , 109...5.77 , 3.21 , 18.59 , 2.56 , 0.00 , 69.87 = 47 : 30.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 30.13%

Powered By www.thaieducation.net