โรงเรียนบ้านมหาโพธิ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 37
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 3 0 11 0 0 69
ร้อยละ 3.61 % 0.00 % 13.25 % 0.00 % 0.00 % 83.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 5 0 15 0 0 106
ร้อยละ 3.97 % 0.00 % 11.90 % 0.00 % 0.00 % 84.13 %

126 : 5 , 0 , 15 , 0 , 0 , 106...3.97 , 0.00 , 11.90 , 0.00 , 0.00 , 84.13 = 20 : 15.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.87%

Powered By www.thaieducation.net