โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 1 2 2 2 7 35
ร้อยละ 2.04 % 4.08 % 4.08 % 4.08 % 14.29 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 1 7 19 5 10 75
ร้อยละ 0.85 % 5.98 % 16.24 % 4.27 % 8.55 % 64.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 3 2 11 5 2 57
ร้อยละ 3.75 % 2.50 % 13.75 % 6.25 % 2.50 % 71.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 5 11 32 12 19 167
ร้อยละ 2.03 % 4.47 % 13.01 % 4.88 % 7.72 % 67.89 %

166 : 2 , 9 , 21 , 7 , 17 , 110...1.20 , 5.42 , 12.65 , 4.22 , 10.24 , 66.27 = 56 : 33.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 32.11%

Powered By www.thaieducation.net