โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 2 2 2 7 30
ร้อยละ 2.27 % 4.55 % 4.55 % 4.55 % 15.91 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 1 7 19 5 10 84
ร้อยละ 0.79 % 5.56 % 15.08 % 3.97 % 7.94 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 3 2 11 5 2 55
ร้อยละ 3.85 % 2.56 % 14.10 % 6.41 % 2.56 % 70.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 5 11 32 12 19 169
ร้อยละ 2.02 % 4.44 % 12.90 % 4.84 % 7.66 % 68.15 %

170 : 2 , 9 , 21 , 7 , 17 , 114...1.18 , 5.29 , 12.35 , 4.12 , 10.00 , 67.06 = 56 : 32.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 31.85%

Powered By www.thaieducation.net