โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 9
ร้อยละ 7.14 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 4 2 11 0 1 41
ร้อยละ 6.78 % 3.39 % 18.64 % 0.00 % 1.69 % 69.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 5 4 13 0 1 50
ร้อยละ 6.85 % 5.48 % 17.81 % 0.00 % 1.37 % 68.49 %

73 : 5 , 4 , 13 , 0 , 1 , 50...6.85 , 5.48 , 17.81 , 0.00 , 1.37 , 68.49 = 23 : 31.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 31.51%

Powered By www.thaieducation.net