โรงเรียนบ้านหนองประดู่ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 0 3 1 0 37
ร้อยละ 6.82 % 0.00 % 6.82 % 2.27 % 0.00 % 84.09 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 11 0 16 4 0 117
ร้อยละ 7.43 % 0.00 % 10.81 % 2.70 % 0.00 % 79.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 3 1 8 0 0 42
ร้อยละ 5.56 % 1.85 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 17 1 27 5 0 196
ร้อยละ 6.91 % 0.41 % 10.98 % 2.03 % 0.00 % 79.67 %

192 : 14 , 0 , 19 , 5 , 0 , 154...7.29 , 0.00 , 9.90 , 2.60 , 0.00 , 80.21 = 38 : 19.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.33%

Powered By www.thaieducation.net